ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
ตำบลบ้านเขือง ดินแดนเฟื่องฟุ้ง บุ่งไข่นกโสภา ฟืมทอผ้าลือไกล ปราชญ์ใหญ่ครูหมอลำ วัฒนธรรมบวชควายจ่า เดือนห้าสรงหลวง
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
รายงานผลการพิจารณาราคากลาง(โครงการก่อสร้างรั้ว เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3) (27 กรกฏาคม 2559) 7
รายงานผลการพิจารณาราคากลาง(โครงการก่อสร้างรั้ว เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3) (27 กรกฏาคม 2559) 7
รายงานผลการพิจารณาราคากลาง(โครงการก่อสร้างรั้ว เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3) (27 กรกฏาคม 2559) 4
รายงานผลการพิจารณาราคากลาง(โครงการก่อสร้างรั้ว เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3) (27 กรกฏาคม 2559) 2
รายงานผลการพิจารณาราคากลาง(โครงการก่อสร้างรั้ว เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3) (27 กรกฏาคม 2559) 2
รายงานผลการพิจารณาราคากลาง(โครงการก่อสร้างรั้ว เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3) (27 กรกฏาคม 2559) 4

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (10 ภาพ)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 (10 ภาพ)

งานประเพณีบุญคูณลาน 2559 (10 ภาพ)

กิจกรรมวันเด็ดแห่งชาติ 2559 (15 ภาพ)

ประเพณีแข่งเรือ (6 ภาพ)

รับมอบนโยบายจากนายอำเภอเชียงขวัญ (5 ภาพ)

วิดีโอกิจกรรม(youtube)

งานเกษตรครบวงจรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ ตำบลบ้านเขือง(03 สิงหาคม 2559)

ต้นไม้ของพ่อ(29 กุมภาพันธ์ 2559)

ระบบสารสนเทศ
หนังสือราชการกรมฯ
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด อบต,
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google