ยินดีต้อนรับ
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (29 มิถุนายน 2560) 39
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 (25 พฤษภาคม 2560) 3

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2560 (5 ภาพ)

พิธีกรรมการบวชควายจ่าตำบลบ้านเขือง (งานประเพณีบุญบั้งไฟ 2560) (10 ภาพ)

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2560 (10 ภาพ)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ป้องกันโรคไข้เลือดออก) (6 ภาพ)

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (10 ภาพ)

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 (10 ภาพ)

วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงรูปที่มีทุกบ้าน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์)(17 ตุลาคม 2559)

เพลงลำนำคำพ่อสอน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์ เพลง : ลำนำคำพ่อสอน ประพันธ์โดย : อ๋อ...ณธนา หลงบางพลี ขับร้องโดย : ปาน...ธนพร แวกประยูร)(17 ตุลาคม 2559)

ระบบสารสนเทศ
หนังสือราชการกรมฯ
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด อบต,
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google