ยินดีต้อนรับ
กองการศึกษา
981

(นายรัตนพล บุญคงที่)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางวิไลวรรณ ดอนเงิน)
นักวิชาการศึกษา
(นางศรินยา บุญคงที่)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพัชยา พลเยี่ยม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางประมวล เหล่าโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเยาวลักษณ์ แสนมนตรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสุกัญญา ศรีลัย)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววัชราภรณ์ ปิ่นละออ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวประวีณา จันทร์ปรีดา)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ