ยินดีต้อนรับ
กองการศึกษา
537

(นายรัตนพล บุญคงที่)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางวิไลวรรณ ดอนเงิน)
นักวิชาการศึกษา
(นางศรินยา บุญคงที่)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพัชยา พลเยี่ยม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางประมวล เหล่าโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเยาวลักษณ์ แสนมนตรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสุกัญญา ศรีลัย)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววัชราภรณ์ ปิ่นละออ)
ผู้ดูแลเด็ก
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด อบต,
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google