ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก (Main)
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เอกสารให้ความรู้
คู่มือ ระเบียบ
ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี
แผนการจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ,ศ,2561-พ,ศ,2564)
บริการ online
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
เว็บไซต์เดิม
เข้าเว็บไซต์เดิม
ราคาน้ำมันบางจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กองการศึกษา
1095

(นายรัตนพล บุญคงที่)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางวิไลวรรณ ดอนเงิน)
นักวิชาการศึกษา
(นางศรินยา บุญคงที่)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวพัชยา พลเยี่ยม)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางประมวล เหล่าโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเยาวลักษณ์ แสนมนตรี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสุกัญญา ศรีลัย)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววัชราภรณ์ ปิ่นละออ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวประวีณา จันทร์ปรีดา)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ