ยินดีต้อนรับ
กองคลัง
1127

(นางยุรพิน บิลพระวัตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายพิณ พุทไธสงค์)
นวก.การเงินและบัญชี
(นางพัทธนันท์ ตาคำ)
นวก.คลัง
(นางสาวทองสุข อันทะชัย)
นวก.จัดเก็บรายได้
(นางสาวจันทิมา แสนมนตรี)
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวปักษมล วินทะชัย)
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นายชัยยันต์ จันทะคัด)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
(น.ส.เบญจมาศ ชลเทพ)
พนักงานจ้างทั่วไป