ยินดีต้อนรับ
กองคลัง
894

(นางยุรพิน บิลพระวัตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวสายพิณ พุทไธสงค์)
นวก.การเงินและบัญชี
(นางพัทธนันท์ ตาคำ)
นวก.คลัง
(นางสาวทองสุข อันทะชัย)
นวก.จัดเก็บรายได้
(นางสาวจันทิมา แสนมนตรี)
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(นางสาวปักษมล วินทะชัย)
ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นายชัยยันต์ จันทะคัด)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
(น.ส.เบญจมาศ ชลเทพ)
พนักงานจ้างทั่วไป
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google