ยินดีต้อนรับ
เมนูหลัก (Main)
หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม
วิดีโอกิจกรรม(youtube)
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
เอกสารประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนอัตรากำลัง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาบุคลากร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เอกสารให้ความรู้
คู่มือ ระเบียบ
ผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปี
แผนการจัดเก็บรายได้
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ,ศ,2561-พ,ศ,2564)
บริการ online
สมุดเยี่ยม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สายตรงผู้บริหาร
ร้องเรียนออนไลน์
เว็บไซต์เดิม
เข้าเว็บไซต์เดิม
ราคาน้ำมันบางจาก
อัตราแลกเปลี่ยน
หนังสือพิมพ์
กองช่าง
1168

(นายสนธยา ป้องคำสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายโกวิท เยาวเรท)
ช่างไฟฟ้า
(นายชัชวาลย์ จันทะขาน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายหนูไกร ศรีทอง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายพรศักดิ์ กิมภา)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายอโณทัย เวียงอินทร์)
ช่างปูน
(นายธัญนพ บูรพันธ์)
ผช.ช่างเขียนแบบ