ยินดีต้อนรับ
กองช่าง
581

(นายสนธยา ป้องคำสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายโกวิท เยาวเรท)
ช่างไฟฟ้า
(นายชัชวาลย์ จันทะขาน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายหนูไกร ศรีทอง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายพรศักดิ์ กิมภา)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายอโณทัย เวียงอินทร์)
ช่างปูน
(นายธัญนพ บูรพันธ์)
ผช.ช่างเขียนแบบ
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด อบต,
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google