ยินดีต้อนรับ
กองช่าง
1065

(นายสนธยา ป้องคำสิงห์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายโกวิท เยาวเรท)
ช่างไฟฟ้า
(นายชัชวาลย์ จันทะขาน)
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(นายหนูไกร ศรีทอง)
ผู้ช่วยช่างโยธา
(นายพรศักดิ์ กิมภา)
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายอโณทัย เวียงอินทร์)
ช่างปูน
(นายธัญนพ บูรพันธ์)
ผช.ช่างเขียนแบบ