ยินดีต้อนรับ
กองสวัสดิการสังคม
917

(นางสาวพิชญาภรณ์ แดนกาไสย)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นางสาวสุจินดา ชลเทพ)
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวนภาพร สุดใจ)
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ