ยินดีต้อนรับ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
859
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเขือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านพยอมน้อย หมูที่ ๔ ตาบลบ้านเขือง อาเภอเ (15 ธันวาคม 2560)5
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านพยอมน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเขือง (08 ธันวาคม 2560)3
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ115 - 04 สายแยกทางหลวงชนบท รอ 4026 - บ้านศรีจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเขือง (30 พฤศจิกายน 2560)10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 115 -04 สายสามแยกทางหลวงชนบท รอ 4026 - บ้านศรีจันทร์ หมู่ที่ 9 (15 พฤศจิกายน 2560)6
4 เรื่อง : 1 หน้า :
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google