ยินดีต้อนรับ
คณะผู้บริหาร
677

(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 083-1501323
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธ์ุ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 085-9212987
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 086-8543525
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google