ยินดีต้อนรับ
ฝ่ายบริหาร
513

(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 083-1501323
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธ์ุ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 085-9212987
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 086-8543525
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด อบต,
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google