ยินดีต้อนรับ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
947

(นายน้อย แหลมกีก่ำ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 083-3498659
(นายสุวรรณ แสนมนตรี)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่นตำบลบ้านเขือง
โทร : 082-3159497
(จ่าสิบเอกฉลอง ทุ่งฝนภูมิ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง
โทร : 089-4167546
(นายเพิ่ม จันทะคัด)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 1 บ้านเขืองน้อย
โทร : 088-0335478
(นางสำรวย ธานีวรรณ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 1 บ้านเขืองน้อย
โทร : 085-0060129
(นายวิลัย วิระทูบล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 2 บ้านเขือง
โทร : 082-3094361
(นายสุนทร บุญเรือง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 2 บ้านเขือง
โทร : 084-5162456
(นายประเสร็ฐ ชรารัตน์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 3 บ้านเขืองใหญ่
โทร : 082-3115969
(นายบุญสวน ลุลงยศ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 4 บ้านพยอมน้อย
โทร : 083-6655693
(นายสมพร จตุไชย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 5 บ้านโนนข่า
โทร : 089-6619406
(นายสุบัน เสถียรเขต)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 5 บ้านโนนข่า
โทร : 080-4082780
(นายอุทัย อารีเอื้อ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 6 บ้านหวายหลึม
โทร : 086-2323731
(นายจันดี พร้อมบัวป่า)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 6 บ้านหวายหลึม
โทร : 085-0143454
(นายอมร ธานีวรรณ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 7 บ้านหัวดง
โทร : 086-8612381
(นายบุญชู จันทะคัด)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์
โทร : 086-8587114
(นางสวาท สุขสุวรรณ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 8 บ้านดอนสวรรค์
โทร : 088-0255401
(นายสุวรรณ แสนมนตรี)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 9 บ้านศรีจันทร์
โทร : 082-3159497
(นายน้อย แหลมกีก่ำ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 9 บ้านศรีจันทร์
โทร : 083-3498659
(นายทองไข ประทุมฝาง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 10 บ้านน้อยศรีจันทร์
โทร : 089-6173320
(นางลำดวน โยวะผุย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 10 บ้านน้อยศรีจันทร์
โทร : 087-4247539
(นายอภิเดช เจริญเขตต์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ศรี
โทร : 089-0265751
(นายอร่าม ประทุมดวง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 11 บ้านโพธิ์ศรี
โทร : 088-0510193
(นายประสาน เวียงอินทร์)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่างสามัคคี
โทร : 090-0468125
(นายสมบูรณ์ ขันธะสอาด)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งสว่างสามัคคี
โทร : 085-9254890
(นายประยูร จันทร์ปรีดา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 13 บ้านดงเย็น
โทร : 083-4154398
(นางมณี เผ่ามงคล)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง หมู่ที่ 13 บ้านดงเย็น
โทร : 087-7749425