ยินดีต้อนรับ
สำนักปลัด
1198

(จ่าสิบเอกฉลอง ทุ่งฝนภูมิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายสุพรม พลรักษา)
รองปลัด อบต.
(น.ส.วรินทร กมลคุ้มเกษม)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นายไพทูล มะลาวาสน์)
นักวิเคราะห์ ฯ
(นางนุชนาถ โคตรโยธา)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายณัฐวรรธน์ คำคุณ)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นายสรไกร พินิจ)
นิติกร
(น.ส.สุภาวดี ชรารัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(น.ส.นิชาภา อารีเอื้อ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(นายอนรรฆวี ขุราษี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ
(น.ส.พิชญ์สิณี สนั่นเอื้อ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
(นายอมร ธานีวรรณ)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายศิริพงษ์ แหลมกีก่ำ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายทัศพงษ์ อธิจันทร์)
ผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง
(นางจำปี ดวงวงษา)
แม่บ้าน
(นายสายชล ลุลงยศ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายกล้วย ชลเทพ)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายนกุล จันทร์ปรีดา)
พง.ประจำรถบรรทุกขยะ
(นายปัญญา พลสง่า)
พง.ประจำรถบรรทุกขยะ
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google