ยินดีต้อนรับ
สำนักปลัด
1442

(จ่าสิบเอกฉลอง ทุ่งฝนภูมิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางกัลยา ไกยสวน)
รองปลัด อบต.
(น.ส.วรินทร กมลคุ้มเกษม)
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นายไพทูล มะลาวาสน์)
นักวิเคราะห์ ฯ
(นางนุชนาถ โคตรโยธา)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายณัฐวรรธน์ คำคุณ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายสรไกร พินิจ)
นิติกรปฏิบัติการ
(น.ส.สุภาวดี ชรารัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.นิชาภา อารีเอื้อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
(นายฤทธิกร จันทะคัด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ
(น.ส.พิชญ์สิณี สนั่นเอื้อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
(นายอมร ธานีวรรณ)
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
(นายศิริพงษ์ แหลมกีก่ำ)
พนักงานขับรถยนต์
(นายทัศพงษ์ อธิจันทร์)
ผช.พนักงานดับเพลิง
(นางสุธาทิพย์ คำมูลนาม)
คนครัว
(นายสายชล ลุลงยศ)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายกล้วย ชลเทพ)
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
(นายนกุล จันทร์ปรีดา)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายปัญญา พลสง่า)
พง.ประจำรถบรรทุกขยะ
(นางบุญหลาย ฤทธิแสง)
แม่บ้าน