ยินดีต้อนรับ
ประกาศ,ประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (29 มิถุนายน 2560) 6
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 (25 พฤษภาคม 2560) 32

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์การป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2561 (12 ภาพ)

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ประจำปี 2560 (5 ภาพ)

พิธีกรรมการบวชควายจ่าตำบลบ้านเขือง (งานประเพณีบุญบั้งไฟ 2560) (10 ภาพ)

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปี 2560 (10 ภาพ)

ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ(ป้องกันโรคไข้เลือดออก) (6 ภาพ)

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (10 ภาพ)

วิดีโอกิจกรรม(youtube)

เพลงรูปที่มีทุกบ้าน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์)(17 ตุลาคม 2559)

เพลงลำนำคำพ่อสอน (ขอขอบคุณผู้สร้างสรรค์ เพลง : ลำนำคำพ่อสอน ประพันธ์โดย : อ๋อ...ณธนา หลงบางพลี ขับร้องโดย : ปาน...ธนพร แวกประยูร)(17 ตุลาคม 2559)

ระบบสารสนเทศ
หนังสือราชการกรมฯ
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา
ข้อมูลบุคลากร
สำนักงานปลัด อบต,
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ส่วนสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google