ยินดีต้อนรับ
เกี่ยวกับหน่วยงาน
1051

ข้อมูลสภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเชียงขวัญ ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับหมู่ที่ 12 ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศใต้
ติดต่อกับหมู่ที่ 8 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับหมู่ที่ 1 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง มีพื้นที่ประมาณ 32.31 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
20,193.75 ไร่
ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขืองเป็นพื้นที่ดินร่วนปนทรายและมีพื้นที่บางส่วนเป็นดินเหนียวและมีพื้นที่เป็นรูปแอ่งกระทะ เป็นพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี พื้นที่ส่วนใหญ่จึงใช้น้ำฝนเป็นหลักในการทำการเกษตร

จำนวนหมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเขือง ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง 13 หมู่บ้าน

(เมื่อ: )
แนะนำผู้บริหาร
(นายถวิล ปิ่นละออ)
นายก อบต.บ้านเขือง
สายตรง
นายก อบต.บ้านเขือง

โทร.087-2315533
(นายวิชัย เจริญเขต)
รองนายก อบต.
(นายทศพล บุญพิทักษ์พันธุ์)
รองนายก อบต.
(นางสุกัญญา คำภักดี)
เลขานุการนายก อบต.
ผู้บริหาร/สภา
คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กรมส่งเสริม ฯ
ลิงค์น่าสนใจ
ปปช.
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐบาลไทย
google